78 Độ Minh Triết

78 Độ Minh Triết

Seventy Eight Degrees of Wisdom

Phần 1: Bộ Ẩn Chính

Rachel Pollack

Dịch bởi Pansy88

Giới thiệu

Chương 1: Thế bài bốn lá

Chương 2: Tổng quan

Chương 3: Những lá chính mở đầu: biểu tượng và nguyên mẫu

Chương 4: Chuỗi vật chất

Chương 5: Quay vào bên trong

Chương 6: Cuộc hành trình vĩ đại

4.3/5 - (3 bình chọn)

Share this post


Call Now Button