78 Độ Minh Triết

78 Độ Minh Triết

Seventy Eight Degrees of Wisdom

Phần 1: Bộ Ẩn Chính

Rachel Pollack

Dịch bởi Pansy88

Giới thiệu
– Nguồn gốc Tarot
– Các phiên bản Tarot khác nhau
– Sự tiên tri

Chương 1: Thế bài bốn lá
– Tính thống nhất và tính hai mặt
– Sự thuần khiết và sự tự do

Chương 2: Tổng quan
– Các lá bài là một chuỗi liên tiếp
– Ba lĩnh vực của trải nghiệm

Chương 3: Những lá chính mở đầu: biểu tượng và nguyên mẫu
– Lá bài The Fool
– Lá bài The Magician
– Lá bài The High Priestess

Chương 4: Chuỗi vật chất
– Bộ Ẩn chính và sự phát triển cá nhân
– Lá bài The Empress
– Lá bài The Emperor
– Lá bài The Hierophant
– Lá bài The Lovers

– Lá bài The Chariot

Chương 5: Quay vào bên trong
– Tìm kiếm sự tự tri
– Lá bài Strength
– Lá bài The Hermit
– Lá bài The Wheel of Fortune
– Lá bài Justice
– Lá bài The Hanged Man
– Lá bài The Death
– Lá Temperance

Chương 6: Cuộc hành trình vĩ đại
– Mục tiêu của sự khai sáng
– Lá bài The Devil
– Lá bài The Tower
– Lá bài The Star
– Lá bài The Moon
– Lá bài The Sun
– Lá bài Judgement
– Lá bài The World

Share this post