Tinh Thể, Năng Lượng và Luân Xa

Tổng hợp những bộ bài mang chủ đề về tinh thể hoặc giúp chuyển hóa các dòng năng lượng bên trong chúng ta. Tinh thể có liên hệ mật thiết đến các luân xa trong cơ thể chúng ta, giúp ta chữa lành mọi tổn thương về tinh thần.

 • You've just added this product to the cart:

  Crystal Angels Oracle Cards

  Crystal Angels Oracle Cards 1
  Crystal Angels Oracle Cards 2
  0 out of 5

  Crystal Angels Oracle Cards

  Nhà sản xuất: Hay House
  Tác giả: Doreen Virtue, Marius Michael-George
  Bao gồm: 44 Lá bài + Sách hướng dẫn

   850,000
 • You've just added this product to the cart:

  Crystal Spirits Oracle

  Crystal Spirits Oracle 3
  Crystal Spirits Oracle 4
  0 out of 5

  Crystal Spirits Oracle

  Nhà sản xuất: Hay House
  Tác giả: Colette Baron-Reid
  Bao gồm: 58 Lá bài + Sách hướng dẫn

   900,000
 • You've just added this product to the cart:

  Divine Energy Oracle

  Divine Energy Oracle 5
  Divine Energy Oracle 6
  0 out of 5

  Divine Energy Oracle

  Nhà sản xuất: Hay House
  Tác giả: Sandra Anne Taylor
  Bao gồm: 63 Lá bài + Sách hướng dẫn

  ISBN: 9781401954574

   750,000
 • You've just added this product to the cart:

  Land Sky Oracle

  Land Sky Oracle 7
  Land Sky Oracle 8
  0 out of 5

  Land Sky Oracle

  Nhà sản xuất: U.S. Games Systems
  Tác giả: Theresa Hutch
  Bao gồm: 49 Lá bài + Sách hướng dẫn

  ISBN: 9781572819979

   700,000
 • You've just added this product to the cart:

  Mudras for Awakening the Five Elements

  Mudras for Awakening the Five Elements 9
  Mudras for Awakening the Five Elements 10
  0 out of 5

  Mudras for Awakening the Five Elements

  Nhà sản xuất: U.S. Games Systems
  Tác giả: Alison DeNicola, Sabina Espinet
  Bao gồm: 40 Lá bài + Sách hướng dẫn

   700,000
 • You've just added this product to the cart:

  Native Heart Healing Oracle

  Native Heart Healing Oracle 11
  Native Heart Healing Oracle 12
  0 out of 5

  Native Heart Healing Oracle

  Nhà sản xuất: Blue Angel Publishing
  Tác giả: Melanie WareJane Marin
  Bao gồm: 42 lá bài + Sách hướng dẫn

   700,000
 • You've just added this product to the cart:

  Precious Gems Oracle

  Precious Gems Oracle 13
  Precious Gems Oracle 14
  0 out of 5

  Precious Gems Oracle

  Nhà sản xuất: Blue Angel Publishing
  Tác giả: Alana Fairchild, Jane Marin
  Bao gồm: 40 lá bài + Sách hướng dẫn

   700,000
 • You've just added this product to the cart:

  Quantum Oracle

  Quantum Oracle 15
  Quantum Oracle 16
  0 out of 5

  Quantum Oracle

  Nhà sản xuất: Hay House
  Tác giả: Sandra Anne Taylor
  Bao gồm: 53 Lá bài + Sách hướng dẫn

  ISBN: 9781401954437

   800,000
 • You've just added this product to the cart:

  Reiki Oracle Deck

  Reiki Oracle Deck 17
  Reiki Oracle Deck 18
  0 out of 5

  Reiki Oracle Deck

  Nhà sản xuất: U.S. Games System
  Tác giả: Claudette Knox, Gena Wilson, Maureen Wolford
  Bao gồm: 33 lá bài + Sách hướng dẫn

  ISBN: 9781572819771

   700,000
 • You've just added this product to the cart:

  Sacred Mysteries The Chakra Oracle

  Sacred Mysteries The Chakra Oracle 19
  Sacred Mysteries The Chakra Oracle 20
  0 out of 5

  Sacred Mysteries The Chakra Oracle

  Nhà sản xuất: Red Feather
  Tác giả: Kooch N. DanielsVictor DanielsPieter Weltevrede
  Bao gồm: 49 lá bài + Sách hướng dẫn

  ISBN: 9780764357114

   1,200,000
 • You've just added this product to the cart:

  Tantric Dakini Oracle

  Tantric Dakini Oracle 21
  Tantric Dakini Oracle 22
  0 out of 5

  Tantric Dakini Oracle

  Nhà sản xuất: Destiny Books
  Tác giả: Nik DouglasPenny Slinger
  Bao gồm: 65 Lá bài + Sách hướng dẫn

   1,200,000
 • You've just added this product to the cart:

  Crystal Intentions Oracle

  Crystal Intentions Oracle 23
  Crystal Intentions Oracle 24
  0 out of 5

  Crystal Intentions Oracle

  Nhà sản xuất: Llewellyn Publications
  Tác giả: Margaret Ann Lembo
  Bao gồm: 44 Lá bài + Sách hướng dẫn

   700,000
 • You've just added this product to the cart:

  Crystal Mandala Oracle

  Crystal Mandala Oracle 25
  Crystal Mandala Oracle 26
  5.00 out of 5

  Crystal Mandala Oracle

  Nhà sản xuất: Blue Angel Publishing
  Tác giả: Alana Fairchild, Jane Marin
  Bao gồm: 54 lá bài + Sách hướng dẫn

   700,000
 • You've just added this product to the cart:

  Mudras for Body, Mind and Spirit

  Mudras for Body, Mind and Spirit 27
  Mudras for Body, Mind and Spirit 28
  0 out of 5

  Mudras for Body, Mind and Spirit

  Nhà sản xuất: U.S. Games Systems
  Tác giả: Gertrud Hirschi
  Bao gồm: 44 Lá bài + Sách hướng dẫn

   700,000
 • You've just added this product to the cart:

  Mudras For Awakening The Energy Body

  Mudras For Awakening The Energy Body 29
  Mudras For Awakening The Energy Body 30
  0 out of 5

  Mudras For Awakening The Energy Body

  Nhà sản xuất: U.S. Games Systems
  Tác giả: Alison Denicola, Sabina Espinet
  Bao gồm: 40 Lá bài + Sách hướng dẫn

   700,000
 • You've just added this product to the cart:

  Eternal Crystals Oracle Cards

  Eternal Crystals Oracle Cards 31
  Eternal Crystals Oracle Cards 32
  0 out of 5

  Eternal Crystals Oracle Cards

  Nhà sản xuất: Blue Angel Publishing
  Tác giả: Jade Sky, Jane Marin
  Bao gồm: 44 Lá bài + Sách hướng dẫn

   750,000
 • You've just added this product to the cart:

  Connected & Free - The Alchemist's Oracle

  Connected & Free - The Alchemist's Oracle 33
  Connected & Free - The Alchemist's Oracle 34
  0 out of 5

  Connected & Free – The Alchemist’s Oracle

  Nhà sản xuất: Inner Hue
  Tác giả: Inner Hue
  Bao gồm: 50 Lá bài + Sách hướng dẫn

   1,400,000
 • You've just added this product to the cart:

  Secret Language Of Color Cards

  Secret Language Of Color Cards 35
  Secret Language Of Color Cards 36
  0 out of 5

  Secret Language Of Color Cards

  Nhà sản xuất: Blue Angel Publishing
  Tác giả: Inna Segal
  Bao gồm: 45 lá bài + Sách hướng dẫn

   700,000
 • You've just added this product to the cart:

  Liquid Crystal Oracle: Return of the Atlantian Way for the Children of Light

  Liquid Crystal Oracle: Return of the Atlantian Way for the Children of Light 37
  Liquid Crystal Oracle: Return of the Atlantian Way for the Children of Light 38
  0 out of 5

  Liquid Crystal Oracle: Return of the Atlantian Way for the Children of Light

  Nhà sản xuất: Llewellyn Publications
  Tác giả: Justin Moikeha Asar
  Bao gồm: 77 lá bài + Sách hướng dẫn

   850,000
 • You've just added this product to the cart:

  Healing Light and Angel Cards: Working with Your Chakras

  Healing Light and Angel Cards: Working with Your Chakras 39
  Healing Light and Angel Cards: Working with Your Chakras 40
  0 out of 5

  Healing Light and Angel Cards: Working with Your Chakras

  Nhà sản xuất: Schiffer Publishing
  Tác giả: Saleire
  Bao gồm: 42 lá bài + Sách hướng dẫn

   800,000