Tinh Thể, Năng Lượng và Luân Xa

Tổng hợp những bộ bài mang chủ đề về tinh thể hoặc giúp chuyển hóa các dòng năng lượng bên trong chúng ta. Tinh thể có liên hệ mật thiết đến các luân xa trong cơ thể chúng ta, giúp ta chữa lành mọi tổn thương về tinh thần.

 • You've just added this product to the cart:

  Crystal Angels Oracle Cards

  Crystal Angels Oracle Cards 1
  Crystal Angels Oracle Cards 2
  0 out of 5

  Crystal Angels Oracle Cards

  Nhà sản xuất: Hay House
  Tác giả: Doreen Virtue, Marius Michael-George
  Bao gồm: 44 Lá bài + Sách hướng dẫn

   750,000
 • You've just added this product to the cart:

  Crystal Spirits Oracle

  Crystal Spirits Oracle 3
  Crystal Spirits Oracle 4
  0 out of 5

  Crystal Spirits Oracle

  Nhà sản xuất: Hay House
  Tác giả: Colette Baron-Reid
  Bao gồm: 58 Lá bài + Sách hướng dẫn

   900,000
 • You've just added this product to the cart:

  Mudras for Awakening the Five Elements

  Mudras for Awakening the Five Elements 5
  Mudras for Awakening the Five Elements 6
  0 out of 5

  Mudras for Awakening the Five Elements

  Nhà sản xuất: U.S. Games Systems
  Tác giả: Alison DeNicola, Sabina Espinet
  Bao gồm: 40 Lá bài + Sách hướng dẫn

   700,000
 • You've just added this product to the cart:

  Native Heart Healing Oracle

  Native Heart Healing Oracle 7
  Native Heart Healing Oracle 8
  0 out of 5

  Native Heart Healing Oracle

  Nhà sản xuất: Blue Angel Publishing
  Tác giả: Melanie WareJane Marin
  Bao gồm: 42 lá bài + Sách hướng dẫn

   700,000
 • You've just added this product to the cart:

  Precious Gems Oracle

  Precious Gems Oracle 9
  Precious Gems Oracle 10
  0 out of 5

  Precious Gems Oracle

  Nhà sản xuất: Blue Angel Publishing
  Tác giả: Alana Fairchild, Jane Marin
  Bao gồm: 40 lá bài + Sách hướng dẫn

   700,000
 • You've just added this product to the cart:

  Reiki Oracle Deck

  Reiki Oracle Deck 11
  Reiki Oracle Deck 12
  0 out of 5

  Reiki Oracle Deck

  Nhà sản xuất: U.S. Games System
  Tác giả: Claudette Knox, Gena Wilson, Maureen Wolford
  Bao gồm: 33 lá bài + Sách hướng dẫn

   

   700,000
 • You've just added this product to the cart:

  Tantric Dakini Oracle

  Tantric Dakini Oracle 13
  Tantric Dakini Oracle 14
  0 out of 5

  Tantric Dakini Oracle

  Nhà sản xuất: Destiny Books
  Tác giả: Nik DouglasPenny Slinger
  Bao gồm: 65 Lá bài + Sách hướng dẫn

   1,200,000
 • You've just added this product to the cart:

  Crystal Intentions Oracle

  Crystal Intentions Oracle 15
  Crystal Intentions Oracle 16
  0 out of 5

  Crystal Intentions Oracle

  Nhà sản xuất: Llewellyn Publications
  Tác giả: Margaret Ann Lembo
  Bao gồm: 44 Lá bài + Sách hướng dẫn

   700,000
 • You've just added this product to the cart:

  Crystal Mandala Oracle

  Crystal Mandala Oracle 17
  Crystal Mandala Oracle 18
  5.00 out of 5

  Crystal Mandala Oracle

  Nhà sản xuất: Blue Angel Publishing
  Tác giả: Alana Fairchild, Jane Marin
  Bao gồm: 54 lá bài + Sách hướng dẫn

   700,000
 • You've just added this product to the cart:

  Mudras for Body, Mind and Spirit

  Mudras for Body, Mind and Spirit 19
  Mudras for Body, Mind and Spirit 20
  0 out of 5

  Mudras for Body, Mind and Spirit

  Nhà sản xuất: U.S. Games Systems
  Tác giả: Gertrud Hirschi
  Bao gồm: 44 Lá bài + Sách hướng dẫn

   700,000
 • You've just added this product to the cart:

  Mudras For Awakening The Energy Body

  Mudras For Awakening The Energy Body 21
  Mudras For Awakening The Energy Body 22
  0 out of 5

  Mudras For Awakening The Energy Body

  Nhà sản xuất: U.S. Games Systems
  Tác giả: Alison Denicola, Sabina Espinet
  Bao gồm: 40 Lá bài + Sách hướng dẫn

   700,000
 • You've just added this product to the cart:

  Eternal Crystals Oracle Cards

  Eternal Crystals Oracle Cards 23
  Eternal Crystals Oracle Cards 24
  0 out of 5

  Eternal Crystals Oracle Cards

  Nhà sản xuất: Blue Angel Publishing
  Tác giả: Jade Sky, Jane Marin
  Bao gồm: 44 Lá bài + Sách hướng dẫn

   750,000
 • You've just added this product to the cart:

  Connected & Free - The Alchemist's Oracle

  Connected & Free - The Alchemist's Oracle 25
  Connected & Free - The Alchemist's Oracle 26
  0 out of 5

  Connected & Free – The Alchemist’s Oracle

  Nhà sản xuất: Inner Hue
  Tác giả: Inner Hue
  Bao gồm: 50 Lá bài + Sách hướng dẫn

   1,400,000
 • You've just added this product to the cart:

  Secret Language Of Color Cards

  Secret Language Of Color Cards 27
  Secret Language Of Color Cards 28
  0 out of 5

  Secret Language Of Color Cards

  Nhà sản xuất: Blue Angel Publishing
  Tác giả: Inna Segal
  Bao gồm: 45 lá bài + Sách hướng dẫn

   700,000
 • You've just added this product to the cart:

  Liquid Crystal Oracle: Return of the Atlantian Way for the Children of Light

  Liquid Crystal Oracle: Return of the Atlantian Way for the Children of Light 29
  Liquid Crystal Oracle: Return of the Atlantian Way for the Children of Light 30
  0 out of 5

  Liquid Crystal Oracle: Return of the Atlantian Way for the Children of Light

  Nhà sản xuất: Llewellyn Publications
  Tác giả: Justin Moikeha Asar
  Bao gồm: 77 lá bài + Sách hướng dẫn

   850,000
 • You've just added this product to the cart:

  Healing Light and Angel Cards: Working with Your Chakras

  Healing Light and Angel Cards: Working with Your Chakras 31
  Healing Light and Angel Cards: Working with Your Chakras 32
  0 out of 5

  Healing Light and Angel Cards: Working with Your Chakras

  Nhà sản xuất: Schiffer Publishing
  Tác giả: Saleire
  Bao gồm: 42 lá bài + Sách hướng dẫn

   800,000
 • You've just added this product to the cart:

  Gems Oracle

  Gems Oracle 33
  Gems Oracle 34
  0 out of 5

  Gems Oracle

  Nhà sản xuất: Lo Scarabeo
  Tác giả: Bianca Luna
  Bao gồm: 32 lá bài + Sách hướng dẫn

   650,000
 • You've just added this product to the cart:

  Energy Oracle Cards

  Energy Oracle Cards 35
  Energy Oracle Cards 36
  5.00 out of 5

  Energy Oracle Cards

  Nhà sản xuất: Lifestyles Publishing
  Tác giả: Sandra Anne Taylor
  Bao gồm: 53 lá bài + Sách hướng dẫn

   900,000
 • You've just added this product to the cart:

  Crystal Oracle: Guidance from the Heart of the Earth

  Crystal Oracle: Guidance from the Heart of the Earth 37
  Crystal Oracle: Guidance from the Heart of the Earth 38
  5.00 out of 5

  Crystal Oracle: Guidance from the Heart of the Earth

  Nhà sản xuất: Blue Angel Publishing
  Tác giả: Toni Carmine Salerno
  Bao gồm: 44 lá bài + Sách hướng dẫn

   700,000
 • You've just added this product to the cart:

  Conscious Spirit Oracle

  Conscious Spirit Oracle 39
  Conscious Spirit Oracle 40
  5.00 out of 5

  Conscious Spirit Oracle

  Nhà sản xuất: U.S. Games Systems
  Tác giả: Kim Dreyer
  Bao gồm: 44 lá bài + Sách hướng dẫn

   650,000