Tinh Thể, Năng Lượng và Luân Xa

Tổng hợp những bộ bài mang chủ đề về tinh thể hoặc giúp chuyển hóa các dòng năng lượng bên trong chúng ta. Tinh thể có liên hệ mật thiết đến các luân xa trong cơ thể chúng ta, giúp ta chữa lành mọi tổn thương về tinh thần.

 • You've just added this product to the cart:

  Beyond Lemuria Oracle Cards

  Beyond Lemuria Oracle Cards 1
  Beyond Lemuria Oracle Cards 2
  0 out of 5

  Beyond Lemuria Oracle Cards

  Nhà sản xuất: Blue Angel Publishing
  Tác giả: Jasmine Becket-Griffith, Amber Logan, Kachina Mickeletto
  Bao gồm: 52 lá bài + Sách hướng dẫn
  ISBN: 9781646710119

   700,000
 • 0 out of 5

  Crystal Angels Oracle Cards

  Nhà sản xuất: Hay House
  Tác giả: Doreen Virtue, Marius Michael-George
  Bao gồm: 44 Lá bài + Sách hướng dẫn
  ISBN:  9788415292715

   850,000
 • You've just added this product to the cart:

  Crystal Spirits Oracle

  Crystal Spirits Oracle 4
  Crystal Spirits Oracle 5
  0 out of 5

  Crystal Spirits Oracle

  Nhà sản xuất: Hay House
  Tác giả: Colette Baron-Reid
  Bao gồm: 58 Lá bài + Sách hướng dẫn
  ISBN: 9781401952808

   850,000
 • You've just added this product to the cart:

  Divine Energy Oracle

  Divine Energy Oracle 6
  Divine Energy Oracle 7
  0 out of 5

  Divine Energy Oracle

  Nhà sản xuất: Hay House
  Tác giả: Sandra Anne Taylor
  Bao gồm: 63 Lá bài + Sách hướng dẫn
  ISBN: 9781401954574

   750,000
 • You've just added this product to the cart:

  Land Sky Oracle

  Land Sky Oracle 8
  Land Sky Oracle 9
  0 out of 5

  Land Sky Oracle

  Nhà sản xuất: U.S. Games Systems
  Tác giả: Theresa Hutch
  Bao gồm: 49 Lá bài + Sách hướng dẫn

  ISBN: 9781572819979

   700,000
 • You've just added this product to the cart:

  Mudras for Awakening the Five Elements

  Mudras for Awakening the Five Elements 10
  Mudras for Awakening the Five Elements 11
  0 out of 5

  Mudras for Awakening the Five Elements

  Nhà sản xuất: U.S. Games Systems
  Tác giả: Alison DeNicola, Sabina Espinet
  Bao gồm: 40 Lá bài + Sách hướng dẫn
  ISBN: 9781572818767

   700,000
 • You've just added this product to the cart:

  Native Heart Healing Oracle

  Native Heart Healing Oracle 12
  Native Heart Healing Oracle 13
  0 out of 5

  Native Heart Healing Oracle

  Nhà sản xuất: Blue Angel Publishing
  Tác giả: Melanie WareJane Marin
  Bao gồm: 42 lá bài + Sách hướng dẫn
  ISBN: 9780738757513

   700,000
 • You've just added this product to the cart:

  Precious Gems Oracle

  Precious Gems Oracle 14
  Precious Gems Oracle 15
  0 out of 5

  Precious Gems Oracle

  Nhà sản xuất: Blue Angel Publishing
  Tác giả: Alana Fairchild, Jane Marin
  Bao gồm: 40 lá bài + Sách hướng dẫn
  ISBN: 9780738762166

   700,000
 • You've just added this product to the cart:

  Quantum Oracle

  Quantum Oracle 16
  Quantum Oracle 17
  0 out of 5

  Quantum Oracle

  Nhà sản xuất: Hay House
  Tác giả: Sandra Anne Taylor
  Bao gồm: 53 Lá bài + Sách hướng dẫn
  ISBN: 9781401954437

   800,000
 • You've just added this product to the cart:

  Reiki Oracle Deck

  Reiki Oracle Deck 18
  Reiki Oracle Deck 19
  0 out of 5

  Reiki Oracle Deck

  Nhà sản xuất: U.S. Games System
  Tác giả: Claudette Knox, Gena Wilson, Maureen Wolford
  Bao gồm: 33 lá bài + Sách hướng dẫn
  ISBN: 9781572819771

   700,000
 • You've just added this product to the cart:

  Sacred Geometry Activations Oracle

  Sacred Geometry Activations Oracle 20
  Sacred Geometry Activations Oracle 21
  0 out of 5

  Sacred Geometry Activations Oracle

  Nhà sản xuất: Blue Angel Publishing
  Tác giả: Regina (LON) Van Griethuysen
  Bao gồm: 44 lá bài + Sách hướng dẫn
  ISBN: 9781582706351

   700,000
 • You've just added this product to the cart:

  Sacred Mysteries The Chakra Oracle

  Sacred Mysteries The Chakra Oracle 22
  Sacred Mysteries The Chakra Oracle 23
  0 out of 5

  Sacred Mysteries The Chakra Oracle

  Nhà sản xuất: Red Feather
  Tác giả: Kooch N. DanielsVictor DanielsPieter Weltevrede
  Bao gồm: 49 lá bài + Sách hướng dẫn
  ISBN: 9780764357114

   1,200,000
 • You've just added this product to the cart:

  Tantric Dakini Oracle

  Tantric Dakini Oracle 24
  Tantric Dakini Oracle 25
  0 out of 5

  Tantric Dakini Oracle

  Nhà sản xuất: Destiny Books
  Tác giả: Nik DouglasPenny Slinger
  Bao gồm: 65 Lá bài + Sách hướng dẫn
  ISBN:  9780892811373

   1,200,000
 • You've just added this product to the cart:

  Crystal Intentions Oracle

  Crystal Intentions Oracle 26
  Crystal Intentions Oracle 27
  0 out of 5

  Crystal Intentions Oracle

  Nhà sản xuất: Llewellyn Publications
  Tác giả: Margaret Ann Lembo
  Bao gồm: 44 Lá bài + Sách hướng dẫn
  ISBN:

   700,000
 • You've just added this product to the cart:

  Crystal Mandala Oracle

  Crystal Mandala Oracle 28
  Crystal Mandala Oracle 29
  5.00 out of 5

  Crystal Mandala Oracle

  Nhà sản xuất: Blue Angel Publishing
  Tác giả: Alana Fairchild, Jane Marin
  Bao gồm: 54 lá bài + Sách hướng dẫn
  ISBN: 9781922161895

   700,000
 • You've just added this product to the cart:

  Mudras for Body, Mind and Spirit

  Mudras for Body, Mind and Spirit 30
  Mudras for Body, Mind and Spirit 31
  0 out of 5

  Mudras for Body, Mind and Spirit

  Nhà sản xuất: U.S. Games Systems
  Tác giả: Gertrud Hirschi
  Bao gồm: 44 Lá bài + Sách hướng dẫn
  ISBN: 9781572815896

   700,000
 • You've just added this product to the cart:

  Mudras For Awakening The Energy Body

  Mudras For Awakening The Energy Body 32
  Mudras For Awakening The Energy Body 33
  0 out of 5

  Mudras For Awakening The Energy Body

  Nhà sản xuất: U.S. Games Systems
  Tác giả: Alison Denicola, Sabina Espinet
  Bao gồm: 40 Lá bài + Sách hướng dẫn
  ISBN: 9781572818026

   700,000
 • You've just added this product to the cart:

  Eternal Crystals Oracle Cards

  Eternal Crystals Oracle Cards 34
  Eternal Crystals Oracle Cards 35
  0 out of 5

  Eternal Crystals Oracle Cards

  Nhà sản xuất: Blue Angel Publishing
  Tác giả: Jade Sky, Jane Marin
  Bao gồm: 44 Lá bài + Sách hướng dẫn
  ISBN: 9780738750026

   750,000
 • You've just added this product to the cart:

  Connected & Free - The Alchemist's Oracle

  Connected & Free - The Alchemist's Oracle 36
  Connected & Free - The Alchemist's Oracle 37
  0 out of 5

  Connected & Free – The Alchemist’s Oracle

  Nhà sản xuất: Inner Hue
  Tác giả: Inner Hue
  Bao gồm: 50 Lá bài + Sách hướng dẫn
  ISBN: 

   1,400,000
 • You've just added this product to the cart:

  Secret Language Of Color Cards

  Secret Language Of Color Cards 38
  Secret Language Of Color Cards 39
  0 out of 5

  Secret Language Of Color Cards

  Nhà sản xuất: Blue Angel Publishing
  Tác giả: Inna Segal
  Bao gồm: 45 lá bài + Sách hướng dẫn
  ISBN: 9781582703268

   700,000