Ý Nghĩa Bộ Ẩn Phụ

Ý Nghĩa Lá Bài Tarot Trong Bộ Ẩn Phụ

Bộ Minor Arcana gồm bốn Bộ (Suit) – Cups, Pentacles, Swords và Wands. Mỗi Suit tương ứng với một nguyên tố khác nhau và đại diện cho các khía cạnh trong cuộc sống hàng ngày. Bộ Cups: Nguyên tố Nước. Từ khóa: Các cảm giác, cảm giác và khả năng sáng tạo Bộ Pentacles: Nguyên tố Đất. Từ khóa: Tài chính, sở hữu vật chất, sự nghiệp Bộ Swords: Nguyên tố Khí. Từ khóa: Sức mạnh, trí tuệ, tư tưởng Bộ Wands: Nguyên [...]


Posted By Category: Ý Nghĩa 78 Lá Bài Tarot, Ý Nghĩa Bộ Ẩn PhụComments: Comments Off